استانداردهای حسابرسی ، استانداردها و گزارش های حسابرسی ، خدمات سازمان حسابرسی
به وبسایت گروه تخصصی نواندیشان سیاق خوش آمدید
موسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالیموسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالیموسسه نواندیشان سیاق ، خدمات حسابرسی ، حسابرسی عملیاتی ، خدمات شرکت های مهاجرتی ، خدمات حسابداری مالی
021-88366739

0912-2896745
info@newsiyaq.com
سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان رامشه ،
انتهای توحید 4 ، پلاک 6 ، طبقه 5 ، واحد 15

استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی
  • معرفی خدمات حسابرسی
  • شناسنامه خدمات سازمان
  • استانداردهای حسابداری
  • استانداردهای حسابرسی
  • استانداردهای گزارشگری مالی IFRS
  • استانداردهای حسابرسی عملیاتی
  • استانداردهای حسابداری بخش عمومی
عنوان استاندارد شماره استاندارد
شواهد حسابرسی – اقلام خاص ( جایگزین پیوست بخش 50 ( ۱-۵۰
تاییدخواهی برون سازمانی ۵-۵۰
مقدمه ۱۰
هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی ۲۰
قرارداد حسابرسی ۲۱
کنترل کیفیت کار حسابرسی ۲۲
مستندسازی ۲۳
مسئولیت حسابرس درارتباط با تقلب واشتباه درحسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1384 ( ۲۴
ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی ۲۵
برنامه ریزی ۳۰
شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی ۳۱
اهمیت در حسابرسی ۳۲
برآورد خطر و سیستم کنترل داخلی ۴۰
شواهد حسابرسی (تجدید نظر شده 1384 ( ۵۰
حسابرسی نخستین – مانده های اول دوره ۵۱
روشهای تحلیلی ۵۲
نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون ۵۳
حسابرسی براوردهای حسابداری ۵۴
اشخاص وابسته ۵۵
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه ۵۶
تداوم فعالیت ۵۷
تاییدیه مدیران ۵۸
استفاده از خدمات حسابرس دیگر ۶۰
ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی ۶۱
استفاده از نتایج کار کارشناس ۶۲
گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1384 ( ۷۰
اطلاعات مقایسه ای ۷۱
اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده ۷۲
گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص ۸۰
بررسی اجمالی صورتهای مالی ۹۱
اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی ۹۲
تنظیم اطلاعات مالی ۹۳
حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک ۱۰۵
ارتباطات‌ با مدیریت ۱۰۷
رسیدگی به اطلاعات مالی آتی ۳۴۰