انجام انواع خدمات حسابرسی شامل:

حسابرسی صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالیاتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و ضوابط و مقررات حاكم بر جامعه حسابداران رسمی ایران.
با توجه به مسئولیت حسابرس مبنی بر دستیابی به شواهد و مدارك قابل قبول در جهت نتیجه گیری منطقی و ارائه نقطه نظرات حرفه ای خود نسبت به صورتهای مالی، همواره اطمینان نسبی برای استفاده كنندگان در جهت بهره برداری و تصمیم گیری منطقی از صورتهای مالی فراهم می گردد. شایان ذكر است ابزارهای مهمی از جمله بررسی و شناخت دقیق از محیط كسب كار و سیستم كنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی، استفاده از مبانی منطقی و علمی و بكارگیری صحیح اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و جذب و آموزش نیروهای كارآمد حسابرسی و انجام فرایندهای تكمیل كننده حسابرسی از جمله روشهای تحلیلی، بررسی ریسك های حسابرسی می تواند امكانات بالقوه ای را برای تصمیم گیری مناسب و مطلوب نسبت به صورتهای مالی فراهم نماید .

 حسابرسی مالیاتی

با عنایت به ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مبنی بر اجازه تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی آمادگی ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی را داشته و در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.